Приложен форекс pdf

„Ключът към финансовата свобода и голямото богатство е умението на човек да превръща припечеления доход в пасивен и/или от ценни книжа.” – Робърт Кийосаки.

Най-известните дериватни инструменти (финансови инструменти) са опциите, фючърсите и суаповете. По-малко разпространени деривати са такива, например, които се основават върху климата (средните температури, обема на валежите и пр.). Дериватите се характеризират с лостов механизъм.

Чрез деривативните ценни книжа се осъществяват бързи движения на финансовите пазари, които са свързани най-вече с пазарните корекции. Най-често използваните базови активи са стоки, акции, облигации, валути, лихвени проценти и пазарни индекси.

Фючърсите (futures) и опциите (option) като деривати се базират на подхода на отложена доставка. При тези финансови операции може днес да се определя цени, по които в бъдеще ще се правят реалните покупко/продажби. Това прави този вид финансови операции необикновени, тъй като те се отличават от традиционните сделки, при които купуваме, плащаме и стоката е вече наша. Според икономическата теория договарянето в настоящия момент на цена за доставяне на продукта в бъдещ момент има за цел установяване на устойчивост и стабилност.

В исторически аспект първите, които използват фючерси и опции, са земеделски производители, тъй като една добра реколта имат нужда от торове, семена, труд, обработка на почвата, така че за всичко са нужни средства. Фермерът не може да бъде уверен, че когато реколтата е готова, той ще може да я продаде на цена, на която да покрие своите разходи и да спечели допълнителни пари. Погледнато така инвестицията на фермера крие риск и той не би поел отоговорността, ако няма определени гаранции.

С помощта на дериватите обаче, той може да избегне риска и да да определи днес цена, по която продукцията, която ще произведе да се продаде след 6 или 9 месеца, например.

В наши дни хората предпочитат предвидимите явления, за да могат да ги планират. В случая новопоявилата се възможност за управлението на риска е важно условие, което да насърчи фермерите да се ангажират с нишата на агробизнеса и да имат спокойствие в утрешния ден.

Навлизайки в селското стопанство, подходът на фючърсите и опциите, постепенно започва да се използва в други области на живота, като металопроизводството и добива на нефт, както и в сферата на икономиката – при акции, облигации и индекси.

Фючърсната търговия е сложна за разбиране заради значителния брой икономическа терминология и дефиниции. Фючърсът представлява вид финансова операция по покупко/продажба на определен брой активи, при конкретен срок в бъдеще по цена, която се договаря днес. При фючърса страните, разбира се, са две – купувач и продавач. Първият поема ангажимента да направи закупуването в момента, който са договорили с продавача. Вторият поема ангажимента да осъществи доставянето на предварително договорения актив. Задълженията и на двете страни се детерминират от типа актив, размера на контракта, периода на фючърса и цената, която се договаря предварително.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *