Литература по форекс

Блестящият интелект на английския учен Стивън Хокинг предвижда съществуването на т. нар. черни дупки във вселената, след което неговото твърдение се доказва. След експерименталното доказване на неговото предположение, то се приема за вярно. Всяка една смела хипотеза, която се доказва на практика, се превръща в теория.

Когато умният човек прочете за Форекс той трябва сам да си изгради вярното мнение за какво става въпрос, в противен случай, каквото и информация да му се предлага, той няма да я възприеме.

Фундаменталният анализ се занимава с изследването на различни събития като природни бедствия, терористични атаки и пр. Той припознава за своя цел прогнозирането на влиянието на тези събития и по-точно влиянието върху цените на валутите на международния валутен пазар.

Такива събития имат потенциал да влияят мощно върху цените на Форекс, поради което е добре да се наблюдават при опериране на този пазар. Добре е да се има предвид, също така, че когато събитията са повече от едно, те могат да неутрализират резултатите си едно на друго. В тази материя има широк спектър от събития, които човек е добре да разбира, за да може да предвижда правилно посоките на цените във форекс пазара.

Това са едни от основните макроикономически показатели, с които всеки начинаещ участник е добре да се запознае:

Брутен вътрешен продукт

Показателят се изчислява в проценти, калкулирайки се на основата на последните три месеца и на основата на последната календарна година. Поправките влияят върху тренда на международния пазар. Взима се предвид дефлаторът на Брутният вътрешен продукт. Този показател изчислява пазарната цена на  продуктите и услугите, които се произвеждат в определена страна, независимо от това каква е фирмата по националност. В стойността на БВП влизат четири главни елемента: потребление, инвестиции, правителствени разходи и експорт-емпорт.

Първата стойност зависи от растежа, отразяващ се в проценти, за първите три месеца спрямо последните три месеца. Показателят е един от най-често употребяваните за анализ на икономиката, защото обгръща всичките й сектори.

Индекс на производствените цени

Tой изчислява месечната промяна на цените на едро и в него влизат продукти, индустрия и равнище на производство. Той предхожда значимия индекс на потребителските цени. Анализите на пазарите по принцип изключват храна и енергия, за да се разбере потенциалния размер на инфлацията.

Личен доход и лични разходи

Индексът на личния доход изразява промените в компенсациите, която гражданите получават от всички всички възможни източници: приходи по трудово взаимоотношение, приходи от ренти, дивиденти и лихви, социални осигуровки, социално подпомагане и социално обезщетение при безработица. Индексът на личните разходи изразява промените в стойността на пазара на продуктите и услугите, обект на потребление от гражданите. Той е най-важният елемент на БВП.

Двата индекса изразяват сбора от спестявания, които се равняват на разликата между личен доход минус данъци и потреблението, разделено на разполагаемия доход. Непрестанното намаляване на спестяванията е изключително значим показател, който трябва да се анализира, тъй като изразява релациите в разходите на гражданите.

Индексът на мениджърите по продажбите

Той намира масова популярност за изчисляване на бизнес доверието в икономиката. В него страни като Великобритания, Германия и Япония включват секторите по производство и по доставяне на услуги. Този индекс изразява активността и очакванията спрямо бизнеса, входящите цени, изграждането на новите институции, нивото на новозаетите работни места. Иначе казано, той илюстрира дали се наблюдава развиване и усъвършенстване на състоянието на  бизнеса.

Продажби на дребно

Този показател изчислява в проценти промяната всеки месец на приходите на едноличните търговци на стоки на дребно на дълготрайни и нетрайни продукти. Той е много показателен за онагледяване на общия брой потребление на населението в една страна. Минусите му са, че изключва услугите, застраховането, таксите за юридически услуги и др. Освен това, той се основава на номинални условия, а не на реални и не не представя инфлацията. Индексът може да бъде коригиран чувствително, дори ако се изключат и продажбите на автомобили.  

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *